HomeWebshopInfoContactGastenboekDownloadsOver Ons

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop Secutools.be als onderdeel van Brabex BV

De consument heeft het recht aan Secutools.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of levering van het artikel.

Ondernemingsgegevens van Webshop Secutools.be

Brabex BV
Augustijnslei 150 B-2930 Brasschaat
BE 0458 167 226
info@brabex.be
Tel: +3236531319


Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel toegankelijk via www.secutools.be (“Webshop”) van Brabex, een bvba met maatschappelijke zetel te Brasschaat (België), Augustijnslei 150, BTW BE 0458 167 226, (hierna ‘Secutools.be’) biedt haar klanten de mogelijkheid om artikelen uit het assortiment van Brabex online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment getoond op de Webshop van Brabex en elke internetaankoop die de klant plaatst via de Webshop van Brabex, met name www.secutools.be

Door het plaatsen van een bestelling op de Webshop van Brabex (i) aanvaardt de klant dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn (behoudens zoals bepaald in artikel 13 van deze Voorwaarden) met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn, waarvan de klant bij deze uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand doet, en (ii) garandeert de klant dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de aankoop van de artikelen in kwestie.

Artikel 2: Prijs

Alle prijzen vermeld op de Webshop zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk op de Webshop van Brabex wordt omschreven. De bijhorende foto is illustratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod via de Webshop van Brabex staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen aangeboden via de Webshop van Brabex zijn zowel bestemd voor groothandel als voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus van de Webshop van Brabex, website www.secutools.be met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoekt Secutools.be de klant vooraf contact op te nemen met haar klantendienst (zie artikel 12).

Secutools.be is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Secutools.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod op de Webshop van Brabex geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Secutools.be.

Secutools.be is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen en levering

De aankoop via de Webshop van Brabex komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Secutools.be voor de artikelen die op deze bevestigingsmail staan omschreven en voor zover deze artikelen nog in voorraad zijn. Behoudens anders aangegeven in de bevestigingsmail, worden de artikelen thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum (waarbij voor aankopen de geldende transport/leverkosten van toepassing zijn) of kunnen de artikelen door de klant worden afgehaald bij Brabex mits een afspraak wordt gemaakt op voorhand. Deze leverdatum is evenwel louter indicatief en bindt Secutools.be niet. Een overschrijding van de leveringstermijnen kan in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de prijs of op enige vorm van schadevergoeding in hoofde van Secutools.be.

De betaling geschiedt vooraf of via overschrijving. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- Via bancontactkaart (Maestro)
- Via Paypal
- Via overschrijving
- Betaling bij afhaling

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling van de prijs (in hoofdsom, kosten en intresten) door de klant, de exclusieve eigendom van Secutools.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de afhaling of levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Secutools.be te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Secutools.be beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een intrest van 1% per aangegeven maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het niet-betaalde bedrag voor alle relevante administratieve en invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand, met een minimum van 100 euro per aankoop.

Onverminderd het voorgaande behoudt Secutools.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen overeenkomstig artikel 5 van deze Voorwaarden. Bovendien heeft Secutools.be het recht om de schuldvorderingen die zij zou hebben op de klant te compenseren met de eventuele bedragen die Secutools.be de klant verschuldigd zou zijn.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming, moet binnen de 5 kalenderdagen na de afhaling of levering schriftelijk worden gemeld aan de klantendienst van Secutools.be (zie artikel 12 van deze Voorwaarden), op straffe van verval van elk recht. Verborgen gebreken moeten binnen korte termijn na ontdekking ervan worden gemeld. Enige remedie, bij uitsluiting van enige andere vorm van aansprakelijkheid, voor zichtbare en verborgen gebreken die tijdig en conform dit artikel 7 werden gemeld is de kosteloze vervanging of herstelling van het defecte artikel dan wel omruiling indien de kosten voor vervanging of herstelling buiten verhouding zijn of indien herstelling onmogelijk is, naar eigen keuze van Brabex.

Artikel 8: Garantie
De bepalingen van dit artikel 8 gelden enkel voor klanten die artikelen via de Webshop van Brabex aankopen in hun hoedanigheid van consument in de zin van de wet 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen:

a. Wettelijke garantie

Elk artikel getoond op de Webshop van Brabex is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen en de daarin voorziene wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de datum van afhaling of levering van dit artikel aan de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie, indien van toepassing, laat deze rechten uit de wettelijke garantie onverlet.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de originele factuur of het betalingsbewijs, dat dienst doet als garantiedocument, kunnen voorleggen.
De klant dient vooraf contact op te nemen met de Secutools.be klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Secutools.be door deze – gelet op de aard van de artikelen – persoonlijk dan wel per koerier op het adres van de maatschappelijke zetel van Secutools.be te bezorgen.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Gedurende deze periode verbindt Secutools.be zich er toe het defecte artikel (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen dan wel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn of indien herstelling onmogelijk is.

De wettelijke garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij levering van de artikelen en is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, opzet, nalatigheid, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.

De wettelijke garantie is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, slijtageartikelen en batterijen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van afhaling of levering, worden geacht niet aanwezig geweest te zijn op het ogenblik van de afhaling of levering van het betreffende artikel, behoudens tegenbewijs door de klant.

De voornoemde garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument in de zin van artikel VI. 45 e.v. (verkoop op afstand) van het Wetboek Economisch Recht artikelen via de Webshop van Brabex aankopen:
De consument heeft het recht aan Secutools.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of levering van het betreffende artikel.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de afhaling of levering contact opnemen met de Secutools klantendienst via een schrijven of via een e-mail. De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier op de webshoppagina(Te Downloaden onder de rubriek “Downloads” Document Nr.13) . Gedurende deze termijn dient de klant zorgvuldig om te gaan met de bestelling en de verpakking. De klant dient de artikelen binnen de 20 kalenderdagen vanaf de afhaling of levering op zijn kosten terug te bezorgen aan Secutools.be, ofwel persoonlijk ofwel via koerier – gelet op de aard van de artikelen – op volgend adres: Augustijnslei 150, B-2930 Brasschaat.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle geleverde toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Na ontvangst van de terugname zal Secutools.be binnen de 14 kalenderdagen de betaalde sommen voor de teruggenomen artikelen terugstorten.
Voormeld herroepingsrecht is niet van toepassing in de gevallen die expliciet bij wet zijn voorzien, met inbegrip van zonder hiertoe beperkt te zijn:

- bij levering van goederen die snel bederven of beperkt houdbaar zijn;
- bij levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken (maw zodra een fles wijn geopend is, kan het herroepingsrecht niet meer spelen);
- bij levering van alcoholische dranken waarvan 1) de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, 2) de levering alleen kan plaatsvinden na 30 dagen, en 3) de feitelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Brabex geen invloed heeft.

Secutools.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om volgende artikelen niet terug te nemen dan wel hiervoor een verrekening te doen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden


Artikel 10: Privacy

Secutools.be verbindt zich ertoe de gegevens van de klant uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst die de klant middels zijn bestelling afsluit, voor een persoonlijke klantenservice en om de klant vrijblijvend informatie van Secutools.be toe te sturen. Wil de klant ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
Secutools.be behandelt de gegevens van de klant als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant kan zijn gegevens die worden bewaard in de klantenlijst van Secutools.be op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en de klant kan weigeren dat Secutools.be zijn gegevens gebruikt om hem informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Brabex bv/Webshop Secutools.be, Augustijnslei 150, B-2930 Brasschaat.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord met betrekking tot de Webshop van Brabex. Dit paswoord wordt gecodeerd opgeslagen zodat Secutools.be hier dus geen toegang toe heeft.
Secutools.be respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De klant heeft toegang via zijn gebruikersprofiel en tot het geheel van de beschikbare gegevens over de klant op Secutools.be ter consultatie, wijziging of verwijdering.
Secutools.be maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien de computer van de klant geen cookies accepteert is het mogelijk dat de klant problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoekt Secutools.be de klant contact met ons op te nemen zodat Secutools.be zijn bestelling alsnog kan invoeren.
Secutools.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien de klant vragen heeft over deze privacy statement, kan de klant Secutools.be contacteren op info@brabex.be.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Secutools.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Secutools.be klantendienst

De Secutools.be klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +3236531319 via e-mail op info@brabex.be, contactformulier op www.secutools.be of per post op het volgende adres Brabex bv/Webshop Secutools, Augustijnslei 150, B-2930 Brasschaat.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door de Algemene Voorwaarden Brabex zoals die ook vermeld staan op de website www.brabex.be en de achterzijde van de factuur. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden voor aankopen via de Webshop Secutools.be.

Secutools.be kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke bestelling na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.
Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten
Secutools.be is en blijft de rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, commentaren, illustraties, beelden en andere informatie getoond op Secutools.be en de klant verbindt zich er toe hierop geen inbreuk te maken.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen betreffende deze Voorwaarden, op alle artikelen uit het assortiment van Brabex getoond op www.secutools.be en op elke internetaankoop die de klant plaatst via de Webshop van Brabex, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn exclusief de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

Afdrukken


Alle prijzen zijn Inclusief 21% BTW - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop software: EasyWebshop.be
Heeft u een vraag?